مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

 توانبخشی

خدمات توانبخشی در طب نو

خدمات توانبخشی با اهداف پیشگیری، کنترل و درمان بیماری هایی مانند عصبی، عصبی-عضلانی، ارتوپدی، نا هنجاری های مادر زادی، بیماری های خود ایمنی، روماتیسمی و مانند این ها بوجود آمده است که در مرکز خدمات در منزل طب نو به صورت فیزیوتراپی در منزل، گفتاردرمانی در منزل، کاردرمانی در منزل و شنوایی سنجی در منزل ارائه خواهد شد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت