مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

 

رادیولوژی در منزل

خدمات رادیولوژی در منزل

گاها طی بستری بیماران در منزل و سپری کردن دوران نقاهت ، جهت بررسی و کنترل بیماری بارها عکس برداری انجام شود. این امر مستلزم انتقال بیمار به یک مرکز تصویر برداری است که برای بیمار سخت گاها غیرممکن است. مرکز خدمات در منزل طب نو با حمل  تجهیزات پیشرفته و قابل حمل  به منزل شما و تهیه تصویر دقیق و فوری موجبات رفاه بیشتر حال بیمار و تسریع در روند درمانی او را فراهم می کند

 

 

                                                                              رادیولوژی در منزل با طب نو

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت