مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

کاردرمانی در منزل برای بهبود تاخیر حرکتی کودکان

کودک وقتی که رشد می کند و شروع به بزرگ شدن می کند باید مهارت های خاص متناسب با سنش را یاد بگیرد که از جمله آن ها راه رفتن، خندیدن و مانند این ها می باشد. اما در این میان کودکانی هستند که با تاخیر رشد مواجه می شوند که در چنین شرایطی باید حتما از کاردرمانی برای بهبود آن ها استفاده شود.

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت