مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

ماساژدرمانی طب نو

ماساژ درمانی با پزشکی طب نو

برای ماساژ درمانی باید از سوابق پزشکی بیمار آگاه بود، شرایط بیمار را مورد ارزیابی قرار داد که نقطه های دردناک بدن وی را شناسایی کرده تا از میزان فشاری که باید به بدن وی وارد شود، اطلاعات کافی به دست یابد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت